مدل بلوغ شهرهای هوشمند (IDC)

مدل بلوغ شهرهای هوشمند (IDC)
مدل بلوغ شهرهای هوشمند (IDC)، یک شهر هوشمند را به عنوان یک شهر تحت فرآ...