از غر(قر) تا روشن گوگولی قشنگ دلبر

اصلا غر نزنم چیکار کنم باید غر غر کرد و راه افتاد غر غر کرد خسته بود ا...