مهدی امیرافشار، برنامه نویس اندروید، مدیرمحصول | darwazeh.ir