خاطره ها، همه آنچه که لازم داشتم

خاطره ها، همه آنچه که لازم داشتم
امروز نمیدونم چی شد که یک دفعه یک گروه قدیمی از بچه های دانشگاه رو دید...