مدیر سیستمی که از روی دوچرخه‌اش سیستم‌ها را مدیریت میکند