دانشجوی مهندسی نرم افزار و علاقه مند به لینوکس و فلسه