دانشجوی مهندسی نرم افزار و علاقه مند به لینوکس و فلسفه (amirbagh75.ir)