قانون طلایی و ده فرمان بازاریابی از زیگ زیگلار

قانون طلایی:

میتوانید در زندگی به هر آنچه میخواهید برسید، مشروط به اینکه هرچه بیشتر به افراد دیگر کمک کنید تا آنها نیز به آنچه میخواهند برسند.

ده فرمان بازاریابی:

  1. تجارتت را بر اساس شخصیت بنا و به قانون طلایی عمل کن.
  2. هرگز برای جذب دیگران به سخن دروع یا غلو آمیز درباره درآمد یا محصولت متوسل نشو.
  3. هرگز نام شرکتت را با بی احترامی به زبان نیاور و بیهوده از آن یاد مکن.
  4. روزهای کاریت را مقدس و ارزشمند بدان چه، در آن روزها تو در جهدی، و تلاش آدمی، اگر با درستکاری قرین باشد، مقدس است.
  5. گرچه حامی و پاسخگوی زیر مجموعه هایت هستی، هرگز مسئول اعمال آنها نیستی.
  6. هیچگاه عملی مغایر با اخلاق در مجموعه و شرکتت از تو سر نزند.
  7. هرگز راجع به رشد و درآمد شرکت، رسالت آن و یا محصولاتش شهادت دروغ مده.
  8. هرگز به همکارانت در شاخه موازی حسد و به زیرمجموعه های دیگران حسد مورز.
  9. فراموش نکن که خدا را در صدر زندگیت قرار دهی و سپس به ترتیب خانواده و شرکتت را دریابی.
  10. همواره افراد مجموعه ات را فراوان احترام کن، تا روزهای توفیقت دوام یابد و به درآمد هنگفت برسی.