آخر نفهمیدیم علم بهتره یا ثروت

آخر نفهمیدیم علم بهتره یا ثروت
روش بدست آوردن علم و ثروت با هم