نیم قدم از طرز تفکر [مسخره] تون کوتاه بیاید

دیگه واقعا از کسایی که از عقاید، طرز تفکر و دیدگاه های خودشون کوتاه نمیان خسته شدم. بابا به طرف مقابلتون گوش کنید شاید ۱٪ که نه ولی شاید ۱ میلیونیم درصد داره درست میگه. بیخیالِ حرفای کلیشه ای و قدیمی، نبینید کی داره حرف میزنه ببینید داره چی میگه.

دیگه واقعا از بحث با این افراد خسته شدم. بیخیالشون شدم خودشون بفهمن دارن اشتباه میکنن