کمکم کنید لطفا

سلاممن حدود ۲۰ ساله سیگار میکشم و هر سال از خودم بیشتر متنفر میشم خیلی...