حیله‌یی به نام «وحدت ملی»

با روی‌کارآمدن «حکومت وحدت ملی» به رهبری غنی و عبدالله اگر آبروی ناچیزی هم به عبارت «وحدت ملی» مانده بود، زایل شده است. تنها سودی که از حکومت کنونی نصیب ما شده این است که چیز مسخره‌یی به نام «وحدت ملی» مسخره‌تر از پیش شده است. کارنامه‌ی «حکومت وحدت ملی» با وضاحت تمام نشان می‌دهد که این عبارت چقدر بی‌مایه و میان‌تهی است.

در افغانستان هربار که خشم‌وعصیان شهروندان بابت گسترش حمله‌های تروریستی یا فاجعه‎ی دیگر علیه حکومت بلند شده، از سخنگویان حکومت گرفته تا پادوها و شرکایش برای آرام‎کردن ناراضیان به تنها عبارتی که متوسل می‎شوند این است: «وحدت ملی». می‎گویند: «دشمن» می‎خواهد وحدت و همدلی «مردم غیور و باشهامت» و نمی‎دانم چه و چه افغانستان از میان برود، بنابر این باید از نفاق قومی دوری کنیم تا «وحدت» و «همدلی»مان حفظ شود!

در کنار حکومت، سیاست‎بازهای به اصطلاح «مخالف» دولت نیز هنگامی که سهم کمتری از خوردوبُردها نصیب‌شان می‌شود، لب به انتقاد از حکومت می‌گشایند و نسبت به خدشه‌دارشدن «وحدت ملی» هشدار می‌دهند.

در هر دو دسته وقتی خللی در جریان فساد و دزدی‎شان پدید آید، بوق‌وسرنای «وحدت ملی» را به صدا درمی‌آورند. همه شهروندان را به همدلی،‌ وحدت و یکپارچگی فرا می‎خوانند، چون ممکن است دکه‌ودکان «حکومت وحدت ملی» به یکبارگی فروبپاشد و آن‌گاه حکومت‌گران و سیاست‎بازها نتوانند آن گونه که در گذشته می‎چاپیدند، بچاپند.

«وحدت ملی» ترم ابداعی دزدان و راهزنان سیاسی برای خرکردن فرودستان و تداوم خرسواری است. برای فرودست بدروزگار تنها محک‎ومعیارْ فقر و بهره‎کشی است؛ و اگر وحدتی هم متصور باشد وحدت فرودستان، شکست‎خوردگان، بهره‎کشیده‎شدگان و فقرا است که واقعی است. چون فقر و استثمار قوم و قبیله و ملت نمی‏شناسد. فرودست نباید به وحدت ملیِ ابداعی حکومت‌ها و سیاست‎‎بازهای فاسد و مافیایی دل خوش کند. از این «وحدت ملی» سهمی به او نمی‌رسد.

تأمین وحدت ملی مورد نظر حکومت‎گران و سیاست‎بازها هرگز آن کودک بدروزگاری را که در حمله‎ی انتحاری تروریست‎ها تنها سرودستش باقی مانده و بقیه نابود شده است، زنده و سالم بر‎نمی‎گرداند. در واقع هنوز هیچ معجزه‎گری یافت نشده است که بتواند این کار را کند. اما اگر همچنان به این «وحدت ملی» مسخره دل خوش کنیم، کودکان زیادی بی‎سروپا می‎شوند.

تأمین وحدت ملی مورد نظر سیستم فاسد و گندزده هرگز به آن فرودست بی‎همه‎چیز نان و آب نمی‎دهد و بی‎کار بدروزگارِ ناامید را صاحب کار و شغلِ حتا بخورونمیر نمی‎کند. «وحدت ملی»، وحدت منافع غارت‎گران و اربابان قدرت است. تا زمانی که این وحدت و سازش برای متلاشی‎کردن فرودستان متلاشی نشود، فرودست روز خوشی نخواهد دید.