دوست داشتن یا نداشتن؟!

میگن آدم اول باید خودش رو دوست داشته باشه تا بتونه بقیه رو هم دوست داشته باشه، چون معتقدن کسی که خودش رو دوست نداره این حس رو نمیتونه منتقل کنه.

من مخالفم با این حرف. من خودم رو دوست ندارم. اصلاً هم دوست ندارم. حتی گاهاً از خودم و کسی که تو آینه میبینم هم متنفرم ولی خونواده و دوستام رو دوست دارم ، خیلیم دوست دارم.

فکر کنم این حرف غلطه! به نظرم کسی که خودش رو دوست نداره ، در اصل زندگی خودش رو دوست نداره وگرنه دوست داشتن بقیه به نظرم خیلی راحت تر از دوست داشتن خودِ آدمه!