روزی از دست رفته در انتهای صبح

در روزهای آخر سال عادتی است به سر و سامان دادن به تمام نابسامان های فک...