پلک وا کن که جهان منتظر است

کاش پاییز نرفته، 

تو بیای 

که زمستان دلم 

یخ نزند... 

بگمانم اذر،

عاشق ابان بود

اگر از مهر، برایش می ماند 

پلک وا کن 

اسمان ابری،

طالب خورشید است 

موسم همرهی باران است 

کاش پاییز نرفته 

تو بیایی.....

سیمین.ح

روز همه دوستان بخیر و شادی