کتاب چهارچهره دکتر انور خامه ای

در اين كتاب،دكتر انورخامه اى خاطرات و تفكرات خود را درباره چهار شخصيت فرهنگى كشورمان شرح داده است.اين چهار تن گرچه از جهات گوناگونى با هم تفاوت داشتند،ليكن از چند نظر ميان آنها شباهت چشمگيرى وجود داشت.مهمترين شباهت و يكسانى آنها اين بود كه هر كدام از آنها در يك قلمرو از فرهنگ ما پيشگام جنبش و روندى بودند كه گرچه در آغاز با دشواريها و در بعضى موارد با مخالفتها و كارشكنى هاى فراوانى مواجه شد،ولى سرانجام راه خود را باز كرد و هنوز نيز از وراء فراز و نشيبها و همراه با فزونيها و كاستيهاى گوناگونى همچنان پيش مى رود.

نيما پيشگامى و پرچمدارى شعر نو را بر عهده گرفت.هدايت داستان نويسى واقعى و باارزش را وارد فرهنگ ما ساخت.نوشين كارگردانى راستين را به تأتر ما هديه كرد و آن را به هنر پيشگان جوان آموخت.و بهروز پرچم پارسى نويسى را بردوش كشيد و در راه اصلاح و پيراستن زبان ما گام برداشت.