جمع آوری داده – آموزش پایان نامه نویسی

از دیگر مراحل آموزش پایان نامه نویسی جمع آوری داده و اطلاعات لازم برای شروع نگارش است. در اینجا شما را با انواع روش های کاربردی جمع آوری داده آشنا خواهیم کرد.

روش های جمع آوری داده

جمع آوری داده برای بسیاری از محققان و دانشجویان، به ویژه در رشته های مردم شناسی، جغرافیا و علوم اجتماعی، نیازمند کار میدانی است. برای تصحیح پروژه های تحقیقاتی، توسعه سوالات و روش ها، محقق یا دانشجویان برای جمع آوری مستقیم داده به وسیله مشاهدات و پرسش و پاسخ به روش میدانی عمل می کنند. برای چنین رشته هایی، تحقیق میدانی به عنوان یک سنت به حساب می آید.

در سایر رشته ها همچون اقتصاد و روانشناسی، کار میدانی چندان رایج نیست. اغلب تحقیقات انجام شده در این زمینه ها با استفاده از داده های موجود و یا داده هایی که طبق تجربیات قبلی قابل جمع آوری باشند.

البته شما برای انجام پایان نامه و یا تبدیل شدن به یک محقق نیازی به کار میدانی ندارید، حتی در رشته هایی که این کار رایج است، اجباری در انجام آن نیست. اگر به این کار علاقه دارید و یا رشته شما حتما به آن نیاز دارد می توانید تحقیق میدانی و جمع آوری داده از این طریق را انتخاب کنید. امروزه با اطلاعات گسترده ای که به صورت آنلاین موجود است، اغلب برای انجام پایان نامه و یا سایر پژوه ها نیازی به ترک اتاق یا خانه خود نخواهید داشت.

روش های کیفی و کمی

اغلب ممکن نیست که پژوهش های کیفی و کمی را از یکدیگر جدا کرد. زیرا تصور اینکه یک پژوهش کاملا کیفی و یا کاملا کمی باشد اندکی دشوار است. در نتیجه از ادغام این دو روش در انجام پایان نامه، مقاله و سایر تحقیقات استفاده شده تا نقاط قوت هر دو روش مورد استفاده قرار گیرد.

رابطه بسیار نزدیک روش های کیفی و کمی در جمع آوری داده در اینجا مشخص می شود که روش هایی همچون مشاهده، مصاحبه، پرسش و پاسخ و مدارک که چهار روش مورد استفاده در جمع آوری داده هستند، می توانند هم کمی و هم کیفی باشند. یعنی اطلاعات به دست آمده از طریق آن ها می تواند دارای اعداد و ارقام و کلمات توصیفی باشد.