معرفی کتاب استعدادیابی و جانشین‌پروری کارکنان

نیاز به مدیران توانمند

پيشرفت در حوزه‌هاي مختلف فرهنگي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و به‌ويژه فناوري، محيطي رقابتي، پويا، مبهم، بي‌ثبات و به شدت متغيري را ايجاد كرده كه توان برنامه‌ريزي در شرايط مطمئن و پايدار را از بسياري سازمان‌ها سلب، و آن‌ها را در راه تحقق اهدافشان با چالش‌هاي فراواني مواجه كرده است. به‌گونه‌اي كه عدم اقدام به‌هنگام و فراكنشي نسبت به اين تحولات، موجب انحطاط، ادغام و يا كاهش طول عمر بسياري از سازمان‌ها در سال‌هاي اخير شده است. در چنين شرايطي به‌نظر مي‌رسد يكي از اساسي‌ترين و مهم‌ترين چالش‌هاي پيش‌روي سازمان‌ها، افزايش نياز به مديران توانمند در سال‌هاي آينده باشد.

استعداد یابی درون سازمانی

در رويارويي و حل اين مسئله، رويكردهاي مختلفي از جانب سازمان‌ها دنبال مي‌شود. مديران و رهبران نقش تعيين‌كننده و جايگزين‌ناپذيري در توفيق يا شكست سازمان‌ها دارند. هيچ سازماني را نمي‌توان يافت كه رشدي مستمر و موفقيتي پايدار را تجربه كرده باشد مگر آنكه توسط مدير يا تيمي از مديران و رهبران شايسته و كارآمد اداره و هدايت شده باشد. دنياي سازماني آينده همچنين به تعداد بيشتري از مديران و رهبران نيازمند است. از سوي ديگر پژوهش‌هاي متعدد تجربي حاكي است كه عليرغم ضرورت ورود افكار و انديشه‌هاي جديد مديريتي به سازمان‌ها (از طريق جذب و به كارگيري مديراني از بيرون سازمان) سازمان‌هاي موفق به ميزان قابل توجهي به درون‌زایي تأكيد دارند و تلاش مي‌كنند تا با شناسایي و پرورش استعدادهاي مديريتي درون سازماني از تأمين نيازهاي آتي خود به مديران شايسته و اثربخش اطمينان حاصل نمايند. در گذشته، كاركنان ساليان متمادي به فعاليت خود در يك سازمان ادامه مي‌داند و با افزايش سنوات خدمت به‌طور مستمر نردبان ترقي را طي مي‌كردند. امروزه، توسعه شغلي از پيچيدگي بيشتري برخوردار است. استراتژي‌هاي استعداديابي سازمان به حركت مستمر حول توسعه دانش و مهارت، آماده‌سازي رهبران و نگهداري با استعدادترين كاركنان در سازمان نياز دارد. سازمان‌هاي پيشرو امروزي به اهميت آماده‌سازي مستمر و توسعه شاغلين خود براي رشد آتي سازمان پي برده‌اند. آگاهي و تشخيص سازمان‌ها همراه با نياز به مديريت جانشين‌پروري سبب شده است كه سازمان‌هاي پيشرو كنوني براي اولين بار فردي را مسئول اين مهم كنند.

به سوي برتري، سازمان برتر

شعار «به سوي برتري، سازمان برتر» از جمله باورهاي راهبردي بسياري از سازمان‌هاست. با توجه به بار ارزشي كلمه « برتري» مي‌توان آن را پاسخي منطقي به يكي از نيازهاي اساسي سازمان يعني «رقابت» برشمرد. در اين ميان نيروي انساني با كيفيت و دانش محور ، مهمترين مزيت رقابتي و كمياب‌ترين منبع در اقتصاد دانش‌محور امروز است. از اين‌رو توسعه قابليت‌ها، تخصص و تعهد كاركنان فرهيخته، مهمترين چالش مديريت در زمان ما محسوب مي‌شوند. استفاده بهينه از منابع انساني يكي از مهمترين نيازهاي سازمان‌هاي امروز مي‌باشد. پر واضح است افراد، مدير متولد نمي‌شوند بلكه بايستي براي مديريت پرورش يابند. مديريت جانشين‌پروري يكي از مهمترين ابزارهایي است كه سازمان‌هاي پيشرو در كشف و ارتقاء استعدادهاي انساني از آن بهره مي‌جويند.

کتاب "استعدادیابی و جانشین‌پروری کارکنان" نوشته ثریا جلالی در 122 صفحه به شمارگان 500 نسخه و به قیمت 28 هزار تومان از سوی نشر زرین اندیشمند روانه بازار نشر شده است.