دست نوشته هایم زیر هجوم کاغذ های باطله . زبان آموخته ی زبان شیرین کره ای