چرا سازمان‌های کوچک علاقه به بزرگ شدن دارند و سازمان بزرگ به کوچک شدن

چرا سازمان‌های کوچک علاقه به بزرگ شدن دارند و سازمان بزرگ به کوچک شدن
در دنیای امروز ماهی‌های سریع کوچک، ماهی‌های بزرگ تنبل را خواهد خورد