در ستایش محبت کنندگان بی چشم داشت

انسان ها هم درد هم اند و هم درمان هم .

گاهی مصاحبت با افرادی به درد هایت می افزاید و گاهی انسان هایی هستند که درمانت می کنند و چه دوست داشتنی اند درمان گرانی که بی هیچ چشم داشت محبتی می کنند و بدین ترتیب قطعه ای از وجود خودشان را به تو می بخشند تا به تو زندگی بدهند و تو احساس زنده بودن می کنی!

امروز کمی غمین بودم . باید چراغ مطالعه ام را هم می دادم تا درست کنند و این کار را به فرد میانسالی که در محله ما مغازه الکتریکی دارد سپردم. برای اینکه کارش را با نهایت دقت و درستی انجام دهد، به خوبی تلاش می کرد و چون می دید من هم به این کارها علاقه دارم سعی می کرد در بین کار به من هم آموزش دهد و من محبتی که به من می کرد را حس می کردم. مصاحبت من با این فرد بسیار لذت بخش بود و در نهایت تمام این شور و اشتیاق و محبت به من هم منتقل شد و مرا زنده کرد .

چقدر زیبایند کسانی که در برخورد با دیگران، سعی می کنند زندگی ببخشند و البته که تنها خود زندگانند که می توانند به دیگران نیز زندگی ببخشند .

چراغ مطالعه و سیم سیار
چراغ مطالعه و سیم سیار