چرا آدم های دور و بر من از عشق ورزیدن می ترسند ؟

دور و بر من آدم های زیادی هستند اما جا افتاده تر ها، کسایی که پایداری شخصیتی و مالی رسیده اند همگی از محبت کردن و صمیمی شدن با دیگران، لبخند محبت آمیز زدن ، جملات محبت آمیز گفتن و در یک کلام عشق ورزیدن به دیگران می ترسند . نمی دانم این خصلت ما ایرانی هاست فقط یا مثلن کانادایی ها هم اینگونه اند و به اقتصاد کلان و سرمایه داری و این ها ربط دارد ؟