کلمه مزخرف عشق!


تا وقتی تنهایی هستی به دنبال عشق می گردی!

وقتی عاشق شدی به دنبال وصال می گردی!

وقتی جدایی فرا می رسد به دنبال رهایی از غم عشق می گردی...

نمی دانم ما آدم ها چرا اینجور هستیم!!!

اگر خواستی راجب عشق من بیشتر بدونی قصه عشق مزخرف من را بخوان

عشق مزخرف