12 نکته برای ساخت و بهبود مدیریت زمان در تیم

12 نکته برای ساخت و بهبود مدیریت زمان در تیم
نکاتی برای بهبود مدیریت در تیم و برنامه ریزی.