زن، معمار، درونگرا، آروم، کمال طلب، تلاشگر، مضطرب، خجالتی، ساده، فراموشکار (فعلا همین خصوصیات به ذهنم رسید. سعی میکنم بیشتر به این فکر کنم که من کی ام! انگار خیلی خصوصیات دهن پر کنی ندارم!)