فرشته های کوچک

والدین گرامی اگه دوست دارید فرزندانی عالی داشته باشید که هیچ وقت به سمت اعتیاد، انواع بزهکاریهای اجتماعی و روابط نامشروع نرن، حتما به راهکارهای زیر عمل کنید.


1_همیشه فرزندت را با عنوان های محترمانه و عاطفی چون آقا، خانم و... صدا بزن

نرگس خانم، علی آقا، عزیز گلی مامان، فرشته کوچولوی من و...

2-حداقل روزی یکبار به فرزندت این جمله را بگو: عزیز دلم من به وجودت افتخار میکنم.

3-به فرزندت بیشتر از یک مهمان احترام بگذار و برای شخصیتش ارزش قائل باش.

4-به فرزندت اعتماد کن تا هر چه را تو دوست نداری هیچ گاه انجام ندهد.

5-قبل از همه چیز اختلافات خود را با همسرت در روشهای تربیتی رفع کن.

6-بیشتر برای فرزندت و حرف زدن با او وقت بگذار و کمتر از کودک زیر هفت سالت دور باش.

7-جلوی فرزندت رابطه ات با همسرت از همیشه بهتر باشد.

8-فرزندت را از صمیم قلب دوست بدار و این دوست داشتنت را همیشه ابراز کن.

9-از سه سالگی به بعد کم کم مسئولیت های فرزندت را به خودش واگذار کن.

10-اشتباهات فرزندت را ببخش و به او فرصت بازگشت بده تا محرم اسرارش باشی (حتی گاهی فرصت اشتباه کردن و ریسک کردن به او بده)

11-هر روز با کودکت بازی کن. گاهی در میان بازی بلند بلند بخندید.

12-روزهای مشخصی را صرف پیاده روی با فرزندت کن.

13-برای فرزندت مصداق واقعی صداقت، امانت داری، کنترل خشم و وفای به عهد باش.