تفاوت عمده بين شركت های سهامی عام و خاص

1. پذيره نويسی (تامين سرمايه):

قسمتي از سهام شركت سهامی عام در مرحله تأسيس توسط مردم انجام می شود، در حالی كه سرمايه شركت های سهامی خاص، بايد كلاً توسط مؤسسين تأمين گردد.

2. حداقل تعداد شركا:

در شركت سهامی عام 5 نفر و در شركت سهامی خاص 3 نفر می باشد.

3. سرمايه:

شركت سهامی عام در هنگام تأسيس حداقل 5 ميليون ريال و در شركتهای سهامی خاص حداقل يك ميليون ريال می باشد.

4. مبلغ اسمی سهام

شركت های سهامی عام نبايد بيشتر از 10.000 ریال باشد اما برای شركت های سهامی خاص سقفی برای آن وجود ندارد.

5. اوراق مشاركت

شركت سهامی عام می تواند اوراق مشاركت منتشر نمايد در حالی كه برای شركت های سهامی خاص چنين مزيتی پيشبينی نشده است.

6. پاداش مديران

مبلغ پاداش در شركت سهامی عام از 5% و در شركت سهامی خاص از 10 % سود قابل پرداخت به صاحبان سهام نبايد تجاوز كند.

7. تأسيس شركت

در هنگام تأسيس شركت سهامی عام، مؤسسين بايد حداقل 20 % سهام شركت را تعهد نمايند، در حالی كه در شركت های سهامی خاص مؤسسين بايد صد در صد سهام شركت را تعهد كنند.

8. تشکیل مجمع

در تأسيس شركت سهامي عام تشكيل مجمع عمومي مؤسس اجباري است، در حالي كه در شركت سهامي خاص لازم نيست.

9. از مبالغ تعهد شده سهام شركت های سهامی عام، لااقل بايد 35 % آن در حسابی به نام شركت در شرف تأسيس نزد يكی از بانك ها سپرده گذاری شود.


همچنین به شما پیشنهاد می کنم تا مطالب دیگر و تحلیل های بنده را از طریق کانال شخصی ام در تلگرام ببینید ...

آدرس کانال تلگرام و لینک ورود : t.me/YoungTrader

صفحه اینستاگرامم :

instagram.com/arman.asgarii ( بعضی از نوشته هام اینجاس :) )