اتفاقات داخل خانه ها

این روز ها حس می کنم

اتفاقات همزمان در خانه ها می افتد

انگار خدا همه ی ما را در لحظه ای خاص

با چالشی یکسان می آزماید

بعد منتظر...

هنر نمایی ما در برخورد با اون چالش

نظاره گر ماست.

انگار خدا می خواد به ما امتیاز بده!

فرصت نشون دادن خودمون رو به خدا غنیمت بشماریم.

در مقابل چالش ها خم نشیم

نشکنیم.

باور داشته باشیم که می تونیم برنده باشیم.

هرچند که مهم برنده شدن نیست

مهم اون هنریه که در اون لحظه از خودت نشون می دی.

#آزمون#چالش#هنر#مشکلات.