بیگانه با نماز

من دیر زمانیست

سر به مهر نیستم

و رو از قبله گرفته ام

سر بر خاک ساییدن من مرا

پر از نخوت و غرور کرد

ومن برای خضوع

سر از مهر برداشتم

تا بیشتر در جریان همهمه ی اقاقیها

و سرود رود ها و آواز نسیم

شناور باشم.

نمازم رنگ سماع گرفته

و کوچه به کوچه خود را جستجو می کنم.

تا به خدا رسم.

راه درازی دارم.

نماز#

#عبادت خالصانه

#خضوع

#غرور