بی نهایت عشق

می گویی می خواهی مرا تنها رها کنی

من هم می گویم برو.

اما چرا حس می کنم که به من نزدیک تر شده ای و کنارم هستی

دلم قرص است از اینکه تا ابد کنار من خواهی ماند

اینقدر از تو مطمئن بودن مرا می ترساند.

حتی اگر کس دیگری جای مرا در قلبت گرفته باشد من که تنهایت نمی گذارم‌.

آنقدر منتظرت می مانم که تو هم بفهمی

که من لایقت بودم که خدا ما را برای هم خواست.

آنقدر عاشق می مانم که عشقم را باور کنی.

باور کنی که در فراسوی رفتن ها یک نفر آمده تا فقط بماند آن هم برای تو.

تا بی نهایت.