رباتها و آینده انسان

اینبار می خوام درباره ی آیه از قرآن که خدا در آن به انسان ها هشدار داده "هر گاه اراده کنیم شما را برمی داریم و گروهی دیگر را به جای شما خواهیم آورد.و همچنین اینکه از سرنوشت قوم هایی چون عاد و هود و... عبرت بگیرید." بنویسم.

شاید زمزمه رباتهای خدمتکار که به تازگی جایگزین انسان ها در بخش های صنعتی ،پزشکی و ....شده اند به گوش همه ی شما رسیده باشد.

سوالی که در اینجا پیش می آید این است که فلسفه ی قرار دادن این قدرت در وجود انسان چه بوده ؟

خداوندی که انسان را از خاک آفرید و او را فروتن و خاضع خواست.هدف از آفرینش او را عبادت و بندگی قرار داد.بعد به خود به خاطر آفرینش انسان آفرین گفت و سپس او را جانشین خود در زمین قرار داد.

جانشین خدا بودن در زمین یعنی داشتن علمی در حد خدا ولی در حوضه ی محدودتر،یعنی همین که انسان همانند خود را شبیه سازی می تواند بکند.

شاید این عمل آغاز خدا شناسی باشد.

دیدن سریال جدید humans کمک می کنه تا بیشتر با این قدرت انسان و خطرات آن آشنا بشیم.پیشنهاد می کنم ببینید چون دیدنش خالی از لطف نیست.

یعنی اگر انسان را خطری تهدید کند اون خطر خود انسان است.که با خلق گونه ای جدید می تواند منجر به نابودی خود شود.

#ربات ها

#آینده

#تهدید

#انسان