نماد صلح جهانی

امروز با خودم فکر می کردم ما که مدام دم از دین و نیکو کاری و پیش قدم شدن از جهان در کارهای نیک می زنیم چرا اون طوری که باید دیده نشدیم .

نمی دونم چه جوری براتون بگم اما با این پستم می خواستم از همه ی کسایی که دارن این مطلبو می خونن بخوام اگه نمادی برای صلح و دوستی به نظرشان می رسه لطفا در قسمت ارائه نظرات درج کنند. که بشه ترسیم کرد به جز کبوتر و قاصدک و تصاویر کلیشه ای که ازشون باخبریم

قبلا ازتون تشکر می کنم.

می خوام با این کار به یک جمع بندی کلی برای پیدا کردن خمیره اساسی سرزمینمان ایران برسیم.

چیزی که بشه ایران رو با اون شناخت.

یا وقتی اسم ایران میاد جلوی چشممان بیاد.

#صلح

#ایران

#سرزمین_دیده شدن

#سمبلیک