دوست همراه

سلام.وقت همه به خیر و شادیراستش خیلی وقتا دست و پا شکسته دوچرخه سوار م...