می بینم، می خونم، یاد می گیرم و می نویسمشون... و زندگیم می گذره به همین منوال!