بچه ی کف بازار گرافیک، خاک خورده‌ی برنامه نویسی سمت مشتری و تازه شاگرد سمت سرور