برنامه نویسی تئوری زندگی کردنه، یک بازیه که توش همیشه برنده‌ای