یک شب بارانی در سال 2118

یک شب بارانی در سال 2118
ساعت تقریبا سه بعد از نصف شبه بارون داره میباره و نور نئون بنفش‌رنگی ا...