خودم را رشته رشته پنبه می‌کنم؛ پنبه راحت‌تر و زیباتر شعله می‌گیرد.