دلنوشته...

به نام مهربانترینیک دوست معمولی هرگز گریه تو رو ندیدهیک دوست واقعی شون...