اولین شرکت تخصصی در زمینه فناوری زنجیره بلوک و رمزارز در ایران