://

به بابام میگم : بابا تو بین بچه هات فرق میذاری ؟
میگه: نه اصلا ، واسه من هیچ فرقی نداره
میگم: پس چرا انقدر نسبت به من بی اهمیتی ؟
میگه : تو؟ آهان تو رو یادم نبود ، اره فرق میذارم