حق بیمه بیمه عمر

نظم در پرداخت حق بیمه عمر، هم از لحاظ داشتن پوشش‌های بیمه‌ای و هم از لحاظ تشکیل سرمایه بسیار مهم می‌باشد. البته این موضوع برای بیشتر بیمه گذاران اتفاق می‌افتد که به خاطر مشغله‌های کاری و یا حتی فراموشی سهوی تاریخ تمدید بیمه عمر، پرداخت حق بیمه به موقع انجام نشود و بیمه گذار با تاخیر حق بیمه را به شرکت بیمه پرداخت می‌کند. در این صورت این سوال برای بیشتر بیمه گذاران پیش می‌آید که در این شرایط چه اتفاقی برای بیمه نامه وی خواهد افتاد؟ شرایط بیمه نامه عمر در شرکت‌های مختلف بیمه برای بیمه نامه‌هایی که تعویق در پرداخت اقساط بیمه عمر دارند متفاوت است. که در ادامه به برسی تاخیر در پرداخت اقساط بیمه ایران میپردازیم.

تاخیر در پرداخت حق بیمه عمر چه عواقبی دارد؟

📷

همانطور که گفته شد تاخیر در پرداخت حق بیمه عمر  شرایط متفاوتی را دارد اما به صورت کلی با تاخیر در اقساط بیمه عمر برداشت از اندوخته  بیمه نامه و محدودیت ارائه پوشش‌ها اتفاق می‌افتد و نحوه اعمال چنین تغییراتی نیز با توجه شرایط همان بیمه نامه اعمال می‌شود.

در بیمه عمر مان بعد از صدور بیمه نامه و پرداخت اولین قسط تعهدات شرکت بیمه ایران برای بیمه نامه عمر فرد بیمه شده شروع می شود و بیمه گذار موظف است که اقساط حق بیمه نامه را حداکثر تا یک ماه بعد از سررسید هر قسط درج شده در بیمه نامه پرداخت نماید.

اگر پرداخت حق بیمه پس از یک ماه سررسید تعیین شده به تاخیر افتاده باشد و بیمه شده فوت شود فقط اندوخته بیمه نامه به استفاده کننده (ذینفع بیمه نامه ) قابل پرداخت می باشد. در صورت انصراف بیمه گذار از پرداخت حق بیمه، بیمه نامه وی باز خرید شده و اندوخته بیمه نامه به وی پرداخت می‌شود. این در صورتی است که حداقل ۶ ماه حق بیمه پرداخت شده باشد.

اگر حق بیمه بیمه نامه به تاخیر بیافتد بیمه گذار می‌تواند با موافقت شرکت بیمه ایران حق بیمه های معوقه و هزینه دیرکرد زمان تاخیر را پرداخت نماید تا بیمه نامه به حالت اول برگردد. البته در مورد بیمه نامه‌هایی که پرداخت حق بیمه آن‌ها بیش از یک ماه به تاخیر افتد محاسبه هزینه دیرکرد بر اساس سود سالانه ۱۸ درصد خواهد بود.