«بیخیال بدی ها»

با خودم عهد کرده ام شاد باشم ؛
بیخیال قضاوت ها، حسادت ها، دشمنی ها و کینه ورزی ها،
بیخیال مشکلات و نداشته ها ،
بیخیال هرچیز که دلم را می رنجاند ،
بیخیال هرچیز که لبخند را از صورتم می دزدد ...
متمرکز می شوم روی داشته هایم ،
به جای دشمنی ها و حسادتها ؛
دوستانم را می بینم ... و شوقی که برای موفقیت و خوشبختی ام دارند .
به جای مشکلاتم ؛
به موفقیت و شادی های پیش رو و پشت سرم چشم می دوزم ،
و می خندم ... از تهِ دلم می خندم ...
من اگر هیچ هم نداشته باشم، خدایی دارم که برای شادی و لبخند من ، همه جوره حمایتم می کند .
به جای همه ، به خدایی تکیه می کنم که بی منت ، روزی ام می دهد و بی منت ، هوای بیقراری ام را دارد .
من باخودم عهد کرده ام شاد باشم ؛
و این بزرگترین گام موفقیت من است .