یک بت وومَن کافئین مدار، مستقر در امتداد بیشعوری تا نابغگی...اینجا بلندبلند فکرمیکنم و مینویسم از نقشه راهم...


من به آینده می اندیشم اما تو حتی نمیدونی آخرهفته چیکارکنی.

من به آینده می اندیشم اما تو حتی نمیدونی آخرهفته چیکارکنی.
از وقتی شروع کردم اینجا نوشتن و چارتا لایک گرفتم. توقع ام از خودم بیشت...

تولدت مبارک! از طرف یک غریبه

تولدت مبارک! از طرف یک غریبه
سلام من آزالیام. یکی از دوستام بم پیشنهاد داد که: آزاااال بیا بنویس! گ...