یک بت وومَن کافئین مدار، مستقر در امتداد بیشعوری تا نابغگی...اینجا بلندبلند فکرمیکنم و مینویسم از نقشه راهم...


مرگ تدریجی تو ...

مرگ تدریجی تو ...
وقتی میبینی چیزی و وضعیتی یا تجربه و شغلی دیگه مال تو نیست و باید تغیی...

من به آینده می اندیشم اما تو حتی نمیدونی آخرهفته چیکارکنی.

من به آینده می اندیشم اما تو حتی نمیدونی آخرهفته چیکارکنی.
از وقتی شروع کردم اینجا نوشتن و چارتا لایک گرفتم. توقع ام از خودم بیشت...

تولدت مبارک! از طرف یک غریبه

تولدت مبارک! از طرف یک غریبه
سلام من آزالیام. یکی از دوستام بم پیشنهاد داد که: آزاااال بیا بنویس! گ...