برنامه ریزی چیست؟

انجام کارها بصورت منظم و دقیق برای رسیدن به اهداف ( اهداف میتونه روزان...