چگونه با شرایط بعد از اتمام رابطه عاطفی کنار بیام؟

چگونه با شرایط بعد از اتمام رابطه عاطفی کنار بیام؟
شب سرتو میزاری رو بالشت که بخوابی اما می‌بینی ساعت‌ها گذشته و تو هنوز...