علاقمند به مباحث انتزاعی، مدیریت، نرم افزار، دیزاین.