انشای آیا دوست دارید در آینده موفق شوید؟😑

با اختلاف چرت ترین موضوع انشا...

پاسخی برای آیا دوست دارم در آینده موفق شوم؟

این سوال آنقدر جوابش واضح است که حیفم‌ می‌آید شارژ گوشی را حرامش و آن را تایپ کنم.

خب معلوم است دیگر... نه

آخر کی دلش می‌خواهد موفق شود. همه دوست دارند انگل جامعه و مایه‌ی سرافکندگی اطرافیان خود، بالاخص پدر و مادرشان باشند.

مثلا همین پسرعموی کوچک‌ترم، آرزو دارد در آینده معتاد و در جوب کنار خانه‌شان ساکن شود. وقتی از او علتش را پرسیدم با تعجب نگاهم کرد و گفت:《خب همه دوست دارن به فنا برن. نکنه می‌خوای موفق بشی!؟》

اول برای رفع اتهام من غلط بکنم بخوام موفق بشومی گفتم و بعد حالیش کردم که...:《 منظورم اینه که چرا حتما می‌خوای بری تو جوب کنار خونه‌تون؟》

آهای کشیده تحویلم داد و گفت که دوست دارد نزدیک خانه باشد تا هروقت پول مواد کم آورد، برود و پدر و مادرش را کتک بزند و ازشان پول بگیرد. آن‌هاهم بعد از آنکه خوب سیاه و کبود شدند؛ دلشان غنج می‌زند که پسرشان آن‌طور مایه‌ی شرم و ننگ است.

واقعاً چه کسی دوست دارد موفق شود؟ مسخره است!!!

هرچند که ادامه‌ی مطلب فقط اطاله کلام است، بازهم می‌نویسم.

دخترخاله‌ام هم دوست دارد وقتی بزرگ شد بدکاره شود. هنوز معنایش را نمی‌دانم، خودش‌هم نمی‌داند. ولی هرچه که هست قطعاً بد است. چون همه دوست دارند که در آینده به خاک فنا بروند.

مگر خواسته‌ی شما غیر از این است؟!