بازی نمایشی: تکان دادن را تمام کن!

نوع بازی:

گرم کردن

هدف:

این یک فعالیت محبوب است که انرژی یک گروه را بالا می‌برد. من توصیه نمی‌کنم از این بازی برای تمرکز یا آرام کردن یک گروه پرسر و صدا استفاده کنید. در عوض، من اغلب از این بازی قبل از نمایش برای انرژی دادن به دانش‌آموزان و نرم کردن بدن استفاده می‌کنم.

روش:

1- بازیکنان در یک دایره بایستند.

2- توضیح دهید که دانش‌آموزان به عنوان یک گروه شروع کنند و از عدد 8 برعکس بشمارند در حالی که هریک از اعضای بدن خود را تکان می‌دهند. (در اینجا: دست راست، دست چپ، پای راست، پای چپ). سپس آنها از 7 شروع می‌کنند و برعکس می‌شمارند، سپس 6 و غیره، تا زمانی که آنها به عدد 1 برسند.

3- آنها باید این کار را به طور فزاینده بلندتر و بلندتر انجام دهند.

4- به همین ترتیب بازی را انجام دهید:

همه‌ی کلاس

دست راست: 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1!

دست چپ: 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1!

پای راست: 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1!

پای چپ: 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1!

دست راست: 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1!

دست چپ: 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1!

پای راست: 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1!

پای چپ: 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1!

دست راست: 6، 5، 4، 3، 2، 1!

دست چپ: 6، 5، 4، 3، 2، 1!

و غیره تا ....

دست راست: 1!

دست چپ: 1!

پای راست: 1!

پای چپ: 1!

توجه:

به نظرم، وقتی معلمان را می‌بینم، آنها از این فعالیت بیش از حد استفاده می‌کنند. اگر از آن در هر کلاس استفاده شود، یک قاتل زمان است و واقعا باعث نمی‌شود که بچه‌ها خلاقانه فکر کنند. بنابراین همانگونه که ذکر شد، توصیه می‌کنم از این بازی فقط به عنوان یک راه برای نرم کردن و افزایش انرژی گروه قبل از یک نمایش استفاده کنید.

این بازی از اینجا گرفته شده است.