بازی نمایشی: دست بزن، بشکن بزن، پا بکوب

نوع: گرم شدن، تمرکز

هدف: یک بازی ساده که نیاز به تمرکز و کار گروهی دارد.

روش:

1. کلاس در یک دایره قرار می‌گیرد.

2. بچه‌ها را بشمارید "1، 2، 3". ("1، 2، 3، 1، 2، 3 به همین ترتیب تا آخر")

3. دوباره این کار را انجام دهید، اما اینبار شماره یک‌ها با بشکن مشخص می‌شوند. ("بشکن، 2، 3، بشکن، 2، 3 تا آخر")

4. دوباره این کار را انجام دهید، اما اینبار شماره دوها خود را با دست زدن نشان دهند. (بشکن، دست، 3، بشکن، دست، 3، و به همین ترتیب تا آخر)

5. برای دور نهایی، شماره‌ی 1 با بشکن، 2 با دست و 3 با کوبیدن پا مشخص خواهد شد. ( بشکن، دست، پا، بشکن، دست، پا، و به همین ترتیب تا آخر)

توجه:

بعد از چند نوبت این بازی را می‌شود به شکل "حذفی" انجام داد – اگر شما اشتباهی داشتید باید بنشینید. بازی را تا زمانی که در نهایت دو بازیکن ایستاده باشند، ادامه دهید.

این بازی همچنین می‌تواند به جای یک دایره‌ی بزرگ در گروه‌های کوچک انجام شود.

بازی برای اینکه چالش بیشتری ایجاد کند در هر نوبت، کار را از یک دانش‌آموز متفاوت شروع کنید.

برای دیدن ماخذ این راهنما کلیک کنید.