بازی نمایشی: صدای باد

نوع بازی:

گرم کردن

روش:

1. همه در یک دایره می‌ایستند.

2. با یک نفر شروع کنید، کسی که با دو دست خود به طرف همسایه‌اش موج ایجاد می‌کند در حالی که می‌گوید: هوووو...

3. نفر بعدی صدای باد را به همسایه‌ی خود انتقال می‌دهد و آن صدا در دایره به حرکت درمی‌آید.

4. اینجا صدا/حرکت دیگری نیز می‌توان ساخت:

5. ایست!: با گفتن ایست و بالا آوردن دو دست در حالت "ایست" نشان داده می‌شود. یک "ایست" مسیر "صدای باد" را تغییر می‌دهد.

تغییرات:

1. شما می توانید صداها و حرکات دیگری هم اختراع کنید.

2. یک حالت حذفی را شروع کنید که در آن بچه‌هایی که شلوغ‌کاری می‌کنند باید بنشینند تا زمانی که فقط دو نفر باقی بمانند.

این بازی از اینجا گرفته شده است.