بازی نمایشی: ضربه، ضربه، دست، بشکن!

نوع بازی:

گرم کردن

هدف:

تمرین فهمیدن اسم نفرات و هماهنگی ریتم.

روش:

1. کف زمین در یک دایره‌ی بزرگ بنشینید.

2. همه‌ی افراد دایره نام خود را بگویند.

3. به بچه‌ها این الگو را آموزش دهید: ضربه، ضربه، دست، بشکن. دوبار با دو دست به یکی از زانوها بزنید، دست بزنید و سپس با هر دو دست بشکن بزنید. این کار را چندین بار انجام دهید تا زمانی که همه‌ی نفرات دایره با ریتم احساس راحتی کنند.

4. سپس بازی را شروع کنید. سرگروه فعالیت را شروع می‌کند: "ضربه، ضربه، دست، بشکن". اما او به جای گفتن بشکن، اسم یکی از نفرات را می‌آورد.

5. این شخص باید الگو را ادامه بدهد در حالی که اینبار به جای بشکن، یک نام متفاوت دیگر را می‌آورد.

مثلا:

سرگروه: ضربه، ضربه، دست، ساشا

ساشا: ضربه، ضربه، دست، جان

جان: ضربه، ضربه، دست، لیندا

و غیره...

6. ریتم نباید شکسته شود. این کار در شروع احتمالا به چند تمرین احتیاج دارد. تا زمانی که همه با الگو احساس راحتی کنند، تمرین کنید.

7. بعد از مدتی، حالت حذفی را وارد بازی کنید. هر زمانی که ریتم شکست، فردی که ریتم را شکسته است از بازی خارج شود. فردی که کنار شخص بازنده نشسته است، باید ریتم را دوباره به جریان اندازد.

8. زمانی که همه با بازی احساس راحتی کردند با افزایش سرعت، لذت بازی را بیشتر کنید.

این بازی نمایشی از اینجا گرفته شده است.